Nhân sự e-University


Giám đốc kiêm Giảng viên

Nguyễn Trung Thuận

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ


Phó Giám đốc

Phạm Văn Thành

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ


Giáo vụ

Phạm Thị Thúy

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ


Giảng viên

Nguyễn Thị Hạnh

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Lê Phúc Minh Chuyên

Học hàm/Học vị: Nghiên cứu sinh

Nguyễn Quang Ánh

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Nguyễn Thị Minh Hà

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Đoàn Tranh

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Mai Thị Hồng Nhung

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Đỗ Văn Tính

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Nguyễn Thị Tiến

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Huỳnh Bá Diệu

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Ghi chú: Bảng liệt kê này có thể không gồm đầy đủ danh sách nhân viên và giảng viên của đơn vị vì những lý do tổ chức hoặc luân chuyển hoặc thời điểm khác nhau.