Nhân sự e-University


Giám đốc kiêm Giảng viên

Nguyễn Trung Thuận

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ


Phó Giám đốc

Phạm Văn Thành

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ


Giáo vụ

Phạm Thị Thúy

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ


Chuyên viên

Trần Thị Hoài Thương

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Đỗ Thị Ngát

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Võ Thảo Nguyên

Học hàm/Học vị: Cử nhân

Trương Thị Vi

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Trần Thanh Hoàng

Học hàm/Học vị: Cử nhân