Huỳnh  Bá  Diệu

Huỳnh Bá Diệu

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Phone: 0914.146.868

Mô tả

I.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính qui tập trung

Nơi đào tạo: Đại học Duy Tân

Ngành học: Toán Tin                      

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2000

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học máy tính                Năm cấp bằng: 2004

Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng

-         Tiến sĩ chuyên ngành: Công nghệ Thông tin                                     Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo: Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

-         Tên luận án: Một số kỹ thuật giấu tin trong âm thanh số

 

 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

8/2000 đến nay

Đại học Duy Tân

Trợ giảng và Giảng viên

 

 

 

 

III. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Giấu tin trong audio

2006

Cấp Trường

Chủ nhiệm

2.      Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Kỹ thuật giấu tin trong âm thanh hỗ trợ xác thực”

2009

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

2

Một cải tiến cho kỹ thuật giấu tin dựa vào LSB

2013

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

3

An Improvement for Hiding Data in Audio Using Echo Modulation

2013

Proceedings of the Second International Conference on Informatics Engineering & Information Science

4

Hiding Data In Audio Using Modified CPT Scheme

2013

Proceedings of the Fifth International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition

5

An Improved Technique for Hiding Data in Audio

2014

Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications

7

Một kỹ thuật giấu tin trong âm thanh sử dụng phép biến đổi wavelet

2016

Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng

Sơ yếu lý lịch