Kế hoạch học tập HK3 - X29-DNG2-PY2

18/05/2024

Kế hoạch học tập HK3 - X29-DNG2-PY2

Đọc thêm

Kế hoạch học tập HK4 - X29-TKG1-NNA1

22/04/2024

Kế hoạch học tập HK4 - X29-TKG1-NNA1

Đọc thêm

Kế hoạch học tập HK5 - X28-DNG2-HN2-SG2-TPQ2

15/04/2024

Kế hoạch học tập HK5 - X28-DNG2-HN2-SG2-TPQ2

Đọc thêm

Kế hoạch học tập HK2 - X29-DNG3-PY3-SG2-HN2-QB1-TPQ1

15/03/2024

Kế hoạch học tập HK2 - X29-DNG3-PY3-SG2-HN2-QB1-TPQ1

Đọc thêm

Kế hoạch học tập HK1 - X30-DNG1-SG1-DK1 (cập nhật)

15/03/2024

Kế hoạch học tập HK1 - X30-DNG1-SG1-DK1 (cập nhật)

Đọc thêm

Kế hoạch học tập HK6 - X28-ĐNG1-PY1-HN1-SG1-TPQ1

11/03/2024

Kế hoạch học tập HK6 - X28-ĐNG1-PY1-HN1-SG1-TPQ1 

Đọc thêm

Kế hoạch học tập HK4 - X28-DNG3-PY3-SG3

22/02/2024

Kế hoạch học tập HK4 - X28-DNG3-PY3-SG3

Đọc thêm

Kế hoạch học tập HK3 - X29-DNG1-SG1-PY1-HN1

19/02/2024

Kế hoạch học tập HK3 - X29-DNG1-SG1-PY1-HN1

Đọc thêm

Kế hoạch học tập HK3 - X29-TKG1-NNA2

22/01/2024

Kế hoạch học tập HK3 - X29-TKG1-NNA2

Đọc thêm

Kế hoạch học tập HK1 - X30-DNG1-SG1-DK1

15/01/2024

Kế hoạch học tập HK1 - X30-DNG1-SG1-DK1

Đọc thêm