Kế hoạch học tập HK4 - X29-TKG1-NNA1

22/04/2024

Kế hoạch học tập HK4 - X29-TKG1-NNA1

Đọc thêm

Kế hoạch học tập HK2 - X29-DNG3-PY3-SG2-HN2-QB1-TPQ1

15/03/2024

Kế hoạch học tập HK2 - X29-DNG3-PY3-SG2-HN2-QB1-TPQ1

Đọc thêm

Kế hoạch học tập HK3 - X29-DNG1-SG1-PY1-HN1

19/02/2024

Kế hoạch học tập HK3 - X29-DNG1-SG1-PY1-HN1

Đọc thêm

Kế hoạch học tập HK3 - X29-TKG1-NNA2

22/01/2024

Kế hoạch học tập HK3 - X29-TKG1-NNA2

Đọc thêm

Kế hoạch học tập HK2 - X29-DNG2-PY2

04/12/2023

Kế hoạch học tập HK2 - X29-DNG2-PY2

Đọc thêm

Kế hoạch học tập HK3 - X29-TKG1-NNA1

20/11/2023

Kế hoạch học tập HK3 - X29-TKG1-NNA1

Đọc thêm

Kế hoạch học tập HK1 - X29-DNG3 TPM1,2

17/11/2023

Kế hoạch học tập HK1 - X29 (TS ĐỢT 3)  TPM1,2

Đọc thêm

Kế hoạch học tập HK1 - X29-DNG3-PY3-SG2-QB1

25/09/2023

Kế hoạch học tập HK1 - X29-DNG3-PY3-SG2-QB1

Đọc thêm

Kế hoạch học tập HK2 - X29-DNG1-SG1-PY1

25/09/2023

Kế hoạch học tập HK2 - X29-DNG1-SG1-PY1

Đọc thêm

Kế hoạch học tập HK2 - X29-TKG1-NNA2

29/08/2023

Kế hoạch học tập HK2 - X29-TKG1-NNA2

Đọc thêm