Kế hoạch học tập HK2 - X28-DNG3-PY3-SG3

16/05/2023

Kế hoạch học tập HK2 - X28-DNG3-PY3-SG3

Đọc thêm

Kế hoạch học tập HK4 - X28-ĐNG1-PY1-HN1-SG1-TPQ1

26/04/2023

Kế hoạch học tập HK4 - X28-ĐNG1-PY1-HN1-SG1-TPQ1

Đọc thêm

Lịch thi KTHP khóa X28DNG3 (TS Đợt 3) - Học kỳ: I

21/04/2023

Lịch thi KTHP khóa X28DNG3 (TS Đợt 3) - Học kỳ: I

Đọc thêm

Lịch thi KTHP khóa X28SG3 (TS Đợt 3) - Học kỳ: I

21/04/2023

Lịch thi KTHP khóa X28SG3 (TS Đợt 3) - Học kỳ: I

Đọc thêm

Lịch thi KTHP khóa X28PY3 (TS Đợt 3) - Học kỳ: I

21/04/2023

Lịch thi KTHP khóa X28PY3 (TS Đợt 3) - Học kỳ: I

Đọc thêm

Lịch thi KTHP khóa X28TPQ2 (TS Đợt 2) - Học kỳ: II

21/04/2023

Lịch thi KTHP khóa X28TPQ2 (TS Đợt 2) - Học kỳ: II

Đọc thêm

Lịch thi KTHP khóa X28HN2 (TS Đợt 2) - Học kỳ: II

21/04/2023

Lịch thi KTHP khóa X28HN2 (TS Đợt 2) - Học kỳ: II

Đọc thêm

Lịch thi KTHP khóa X28SG2 (TS Đợt 2) - Học kỳ: II

21/04/2023

Lịch thi KTHP khóa X28SG2 (TS Đợt 2) - Học kỳ: II

Đọc thêm

Lịch thi KTHP khóa X28DNG2(TS Đợt 2)

21/04/2023

Lịch thi KTHP khóa X28DNG2 (TS Đợt 2) 

Đọc thêm

Kế hoạch học tập HK2 - X28-DNG3-PY3-SG3 QTH

11/04/2023

Sinh viên đóng học phí HK2 theo tổng số tín chỉ ngành mình học.

Đọc thêm