Nhân sự e-University


Giám đốc kiêm Giảng viên

Nguyễn Trung Thuận

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ


Phó Giám đốc

Phạm Văn Thành

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ


Giáo vụ

Phạm Thị Thúy

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ


Giảng viên

Nguyễn Thị Hạnh

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Lê Phúc Minh Chuyên

Học hàm/Học vị: Nghiên cứu sinh

Nguyễn Quang Ánh

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Nguyễn Thị Minh Hà

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Đoàn Tranh

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Mai Thị Hồng Nhung

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Đỗ Văn Tính

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Nguyễn Thị Tiến

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Huỳnh Bá Diệu

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ