Nhân sự e-University


Giảng viên

Nguyễn Minh Nhật

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Trương Hoàng Hoa Duyên

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Nguyễn Dũng

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Nguyễn Thị Bích Giang

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ


Giảng viên kiêm nhiệm

Trần Thanh Hoàng

Học hàm/Học vị: Cử nhân


Chuyên viên

Trần Thị Hoài Thương

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Đỗ Thị Ngát

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Võ Thảo Nguyên

Học hàm/Học vị: Cử nhân

Ghi chú: Bảng liệt kê này có thể không gồm đầy đủ danh sách nhân viên và giảng viên của đơn vị vì những lý do tổ chức hoặc luân chuyển hoặc thời điểm khác nhau.