Đoàn   Tranh

Đoàn Tranh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm/Học vị: Tiến Sĩ

Phone:

Mô tả

Đoàn Tranh nhận được học vị Tiến sĩ khối ngành Kinh tế học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, tại Đại học Đà Nẵng, Việt Nam. Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Đà Nẵng.

Ông hiện đang là giảng viên khoa Quản Trị Kinh Doanh thuộc trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng và được tu nghiệp ngắn hạn về lĩnh vực kinh doanh và quản lý tại Đại học Pennsylvania State, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Với thâm niên công tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên 15 năm, ông hiện đang là tác giả chính của 35 công trình nghiên cứu được công bố trên các lĩnh vực : giáo trình xuất bản, tạp chí quốc tế, tạp chí quốc gia, kỷ yếu hội thảo trong và ngoài nước…

Hướng nghiên cứu chính mà ông tập trung đó là : Kinh tế học trong quản lý và chính sách, Quản trị tài chính, Tài chính đầu tư, Quản trị rủi ro trong hoạt động và tín dụng.  

Sơ yếu lý lịch

 

Trình độ học vấn

2020    Giảng viên đại học và thạc sĩ

  • Kinh tế trong quản lý
  • Quản trị tài chính
  • Tài chính đầu tư
  • Quản trị rủi ro

2006-2010    Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

  • Học vị Tiến sĩ ngành Kinh tế

2010    Đại học Pennsylvania State, Hoa Kỳ

  • Tu nghiệp các chứng chỉ Tài chính, Quản trị kinh doanh

1998-2001    Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

  • Học vị Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Kinh nghiệm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2006 đến  nay    Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, Việt Nam

  • Giảng viên 

Hướng nghiên cứu chính
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•    Các hoạt động liên quan đến Kinh tế phát triển
Các mô hình kinh tế phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
Các mô hình tái định cư trong quá trình phát triển thuỷ điện tại Việt Nam.
•    Các hoạt động liên quan đến Tài chính
Mô hình Quản trị công ty và hoạt động tài chính của các Công ty niêm yết của Việt Nam
Mô hình định giá công ty trong cổ phần hoá tại Việt Nam.
•    Các hoạt động liên quan đến hoạt động quản lý doanh nghiệp
Nghiên cứu sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại Đà Nẵng
Nghiên cứu các hoạt động của các doanh nghiệp Trung quốc mua nông sản tại Việt Nam…
•    Các hoạt động liên quan đến tài chính đầu tư
Nghiên cứu các mô hình định giá chứng khoán
Phân tích thị trường chứng khoán và định giá doanh nghiệp.

Đề tài NCKH các cấp
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2015 -2016 : Đề tài thuộc Liên hiệp hội TP Đà Nẵng: Nâng cao vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) trở thành động lực của nền kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2030
•    Chủ nhiệm đề tài, Loại Tốt
2014 -2015 : Đề tài cấp tỉnh: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước mặt lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn (Thuộc Hợp phần biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam -  Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015)
•    Chủ nhiệm đề tài, Loại Tốt
2013 -2014 : Đề tài NCKH cấp cơ sở - Đại học Duy Tân: Hoàn thiện công tác kiểm soát chuyển giá của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam 
•    Chủ nhiệm đề tài, Loại Giỏi
2010 -2011 : Đề tài NCKH cấp cơ sở - Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam: Đánh giá chính sách an toàn của ADB và tăng cường năng lực cộng đồng trong giám sát dự án thủy điện Sông Bung 4
•    Chủ nhiệm đề tài, Loại Tốt
2009 -2010 : Đề tài NCKH cấp cơ sở - Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam: Sinh kế bền vững cho cộng đồng tái định cư công trình thủy điện ở lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn tỉnh Quảng Nam: Thực trạng và giải pháp
•    Chủ nhiệm đề tài, Loại Tốt
2001 -2002 : Đề tài NCKH cấp cơ sở - Điện lực Miền Trung: Mô hình cho thuê lưới điện hạ áp ở nông thôn và miền núi
•    Phí Chủ nhiệm đề tài, Loại Tốt

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GIÁO TRÌNH, SÁCH THAM KHẢO
1.    Đoàn Tranh, QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH, Nhà xuất bản Đà Nẵng, Năm 2014.
2.    Đoàn Tranh, HƯỚNG DẪN VÀ PHÂN TÍCH TRÊN EXCEL CÁC BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH, Nhà xuất bản Đà Nẵng, Năm 2014.
3.    Đoàn Tranh, TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ, Nhà xuất bản Đà Nẵng, Năm 2017.
4.    Đoàn Tranh, NGHIÊN CỨU TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN Ở VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI, Nhà xuất bản Từ Điển Bách Khoa, Hà Nội, Năm 2011 (Đồng chủ biên)

TẠP CHÍ QUỐC TẾ
1.    Doan Tranh (2015), Negative Impacts of Transfer Pricing Violations of  FDI Businesses in Vietnam. Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking (JEIEFB),  An Online International Research Journal (ISSN: 2306-367X,  2015 Vol: 4 Issue 2)
2.    Doan Tranh (2010), Good practices for hydropower development. CRBOM Small Publiccations (www.crbom.org/SPS/)
3.    Doan Tranh (2010), Livelihoods for re-settled communities. CRBOM Small Publiccations (www.crbom.org/SPS/)

HỘI THẢO QUỐC TẾ
1.    Doan Tranh (2016), The model of economic growth and implications for economic growth in Danang, International Academic Research Conference on Small & Medium Enterprises (SMEs) and Social Sciences: Small and Medium Enterprises (SMEs) – A Motivation for Economic Development! August 2-4, 2016. Venue: Saigon Tourane Hotel, 05, Dong Da St.,  Danang City, Vietnam.
2.    Doan Tranh (2015), Controlling transfer pricing of FDI businesses in process of international economic integration in Vietnam, AP15Vietnam Conference - Economic Integration of the Developing Countries – Opportunities and Challenges - 10-12, July 2015, Duy Tan University, Danang City, Vietnam.
3.    Doan Tranh (2015), Evaluating capability of FDI attraction of Vietnam in process of integration, ASEAN Community after 2015: Opportunities and Challenges – Duy Tan University, May 15th , 2015.
4.    Doan Tranh (2014), Good practices for hydropower development: fieldwork researches in the river basins of the central Vietnam, 4th International Postgraduate Conference – Development: What Now? The Hong Kong Polytechnic University, Department of Applied Social Sciences, 9-10-11 October 2014.
5.    Doan Tranh (2014), Applying the methods of corporate valuation in M&A activities for the Vietnamese stock market. First International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences, in Chennai, India (4-5 Jannuary 2014).

TẠP CHÍ TRONG NƯỚC
1.    Đoàn Tranh (2015), Hoạt động của thương nhân nước ngoài – Những hệ lụy, nguyên nhân và giải pháp. Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 3/2015.
2.    Đoàn Tranh (2015), Phân tích tính bền vững nợ công của Việt Nam. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Duy Tân (số 03/2015).
3.    Đoàn Tranh (2014), Các mô hình sản xuất nông nghiệp định hướng thị trường tại Quảng Nam – con đường hội nhập kinh tế quốc tế của nông dân. Tạp chí Khoa học Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, số 4/2014.
4.    Đoàn Tranh (2013), Áp dụng các phương pháp định giá công ty khi mua bán, sáp nhập. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Duy Tân (số 08/2013).
5.    Đoàn Tranh (2010), Qui trình quản lý tài chính dự án đầu tư do các ngân hàng đa phương tài trợ. Tạp chí Giao thông Vận tải, (số 11/2010).
6.    Đoàn Tranh (2009), Những nội dung cơ bản của phát triển nông nghiệp Việt Nam hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, (số 12/2009)
7.    Đoàn Tranh (2008), Giao thông vận tải và phát triển kinh tế miền Trung, Tây Nguyên. Tạp chí Giao thông Vận tải (số 10/2008).
8.    Đoàn Tranh (2002), Mô hình cho thuê lưới điện hạ áp: Một hình thức đầu tư và tổ chức bán điện ở nông thôn. Tạp chí Điện lực, (số 5/2002)

HỘI THẢO QUÔC GIA
1.    Đoàn Tranh (2014). Phương pháp luận về xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước. Hội thảo khoa học Đại học Duy Tân và các doanh nghiệp miền Trung, Tây Nguyên (ngày 14/6/2014).
2.    Đoàn Tranh (2014). Các giải pháp kinh tế - xã hội phát triển bền vững thủy điện tại miền Trung và Tây Nguyên. Hội thảo tại Đại Học Đà Nẵng 9/2011
3.    Đoàn Tranh (2014). Phân tích lợi thế kinh tế: Phương pháp tiếp cận trong việc xác định ngành có lợi thế so sánh của các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Bộ, Liên kết kinh tế trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên, Đại học Đà Nẵng, 4/2009.