Trương  Hoàng Hoa Duyên

Trương Hoàng Hoa Duyên

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Phone: +84.0905.424.620

Mô tả

Vị trí Làm việc: Giảng viên (Khoa Quản trị Kinh doanh)

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên (Khoa Quản trị Kinh doanh)

Sơ yếu lý lịch