Nguyễn Thị Bích Giang

Nguyễn Thị Bích Giang

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Phone: 0905.538.598

Mô tả

Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1981

Nơi sinh: TP. Đà Nẵng

Quê quán: Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2008

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó khoa

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Đại học Duy Tân

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 114 Thế Lữ - Phường An Hải Bắc – Quận Sơn Trà – T.P. Đà Nẵng

Sơ yếu lý lịch

  • 2008

   Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

   Lĩnh vực Học thuật: Ngôn ngữ Anh

  • 2003

   Học hàm/Học vị: Cử nhân

   Lĩnh vực Học thuật: Ngôn ngữ Anh