Tin tức & Sự kiện

Giới thiệu

Giới thiệu trung tâm Đào Tạo Từ Xa & Thường Xuyên
06/07/2011 13:58:29

Trung tâm Đào tạo Từ xa và Thường xuyên được thành lập theo QĐ số  627/QĐ-ĐHDT ngày 29/7/2006 của HĐQT - BGH Trường Đại học Duy Tân , Trung tâm có chức năng và nhiệm vụ như sau:

* CHỨC NĂNG

-   Trung tâm Đào tạo Từ xa và Thường xuyên là đơn vị tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo và giảng dạy và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, qui chế, qui định của Bộ GD&ĐT, của HĐQT và BGH nhà trường.

-   Trên cơ sở xác định mục tiêu của các ngành đào tạo, Trung tâm Đào tạo Từ xa và Thường xuyên phối hợp với các khoa, Phòng Đào tạo, Phòng KH-CN đề xuất về định hướng công tác đào tạo, xác định cơ cấu ngành nghề, hệ, bậc, qui mô đào tạo cho các loại hình đào tạo văn bằng hai, từ xa và các lớp đào tạo ngắn hạn.

-   Liên kết đào tạo, thiết lập mối quan hệ với các trường ĐH, Cao đẳng, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tỉnh, TP, các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước; với các doanh nghiệp, cơ sở SX-KD, cơ quan đơn vị liên quan thông qua công tác đối ngoại, tiếp thị để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, đổi mới và hội nhập.

* NHIỆM VỤ

1. Quản lý đào tạo

1.1 Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng KH-CN, xây dựng đề án mở ngành mới để đào tạo văn bằng hai và từ xa phù hợp với yêu cầu thực tế của XH và người sử dụng.

1.2 Tiến hành điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo và đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy  - học tập của Trung tâm Đào tạo Từ xa và Thường xuyên.

1.3 Tổ chức thi – kiểm tra đúng quy chế của Bộ, qui định của trường. Tổ chức thực tập đúng kế hoạch. Xử lý kết quả học tập của sv.

1.4 Tự kiểm tra hoặc phối hợp với Phòng Thanh Tra tiến hành các đợt kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất về công tác đào tạo, quản lý .. của Trung tâm.

1.5 Chủ động phối hợp với các khoa trong việc tổ chức biên soạn các giáo trình theo yêu cầu đào tạo văn bằng hai, từ xa.

1.6 Trung tâm trực tiếp liên hệ với các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên của các tỉnh, thành phố để phối hợp đào tạo từ xa.

1.7 Tham mưu cho HĐQT & BGH về các phương án liên kết, phương thức phân chia tài chính, tỉ lệ phân chia tài chính với các trạm đào tạo từ xa.

2. Quản lý giảng dạy

2.1 Tổ chức thực hiện công tác giảng dạy trong phạm vi phụ trách của Trung tâm.

2.2 Lập kế hoạch đào tạo học kỳ, năm học trình Ban Giám hiệu duyệt.

2.3 Lập thời khóa biểu, tổ chức phân công giảng dạy theo kế hoạch đã duyệt. Theo dõi, kiểm tra tiến độ giảng dạy đảm bảo kết thúc đúng kế hoạch.

2.4 Theo dõi, kiểm tra các GV thực hiện, chấp hành các  qui chế về đào tạo ( Lịch trình giảng dạy, đề cương bài giảng, kiểm tra, thi, thực hành, thí nghiệm, thực tập, khóa luận tốt nghiệp…)

3. Quản lý học tập của sinh viên

3.1 Tổ chức sắp xếp các lớp, nhóm học tập. Ra quyết định cử BCS lớp, nhóm trưởng.

3.2 Phân công giáo viên phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động của lớp. Thông qua các giáo viên phụ trách để nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, học tập của sinh viên. Có kế hoạch, biện pháp, giúp đỡ cho SV học tập.

3.3 Quản lý và xử lý kết quả học tập của SV theo qui chế của Bộ và qui định của trường. Thông báo kết quả học tập – rèn luyện về gia đình SV. Tiếp nhận và xem xét giải quyết trả lời thắc mắc, kiến nghị… của SV và phụ huynh. Trường hợp ngoài thẩm quyền thì trình BGH giải quyết.

3.4 Tổ chức kiểm tra việc học tập, kiểm tra, thi của SV. Kịp thời phát hiện những biểu hiện, hành vi vi phạm quy chế về đào tạo.

3.5 Theo dõi, đôn đốc SV nộp học phí đúng qui định

3.6 Làm tốt công tác quản lý sinh viên, giáo dục chính trị, đạo đức. Tạo điều kiện thuận lợi sinh viên tổ chức các hoạt động, phong trào văn thể mỹ  thu hút nhiều sinh viên tham gia.

4. Xây dựng đội ngũ, quản lý Trung tâm

4.1 Phối hợp cùng Phòng Tổ chức qui hoạch, đào tạo, đội ngũ cán bộ quản lý và xây dựng đội ngũ quản lý kế cận.

4.2 Tổ chức quản lý, sử dụng đội ngũ đạt hiệu quả cao. Thường xuyên đánh giá phân loại, sàng lọc, tuyển mới đội ngũ theo tiêu chí chuẩn chung của trường và Trung tâm.

4.3 Thực hiện nghiêm túc các qui định về nội dung biện pháp quản lý đội ngũ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ; ý thức chấp hành các NQ, chỉ thị, qui định của HĐQT & BGH, xây dựng Trung tâm thực sự đoàn kết, vững mạnh, có nhân cách, đạo đức lối sống tốt; tận tâm với công việc, tâm huyết.

4.4 Thực hiện nghiêm túc chủ trương của HĐQT & BGH về Anh ngữ hóa, Tin học hóa toàn trường, đạt chuẩn  trình độ qui định.

4.5 Thực hiện nghiêm túc công tác thi đua của nhà trường. Xét đề nghị khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương cho cán bộ trong Trung tâm. Đề xuất các vấn đề về tổ chức – cán bộ thuộc Trung tâm để HĐQT&BGH xem xét quyết định.

4.6 Phối hợp và tạo điều kiện để tổ chức công đoàn Trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Tham gia công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên.

4.7 Thường xuyên phối hợp với các khoa, các đơn vị, các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong trường để thống nhất, hợp tác, hỗ trợ Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng trường.

4.8 Tổ chức, triển khai các hoạt động đối ngoại, quảng bá, tiếp thị, tuyên truyền tuyển sinh hàng năm. Đảm bảo đạt chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm Trung tâm nhận của trường. Tìm kiếm, tạo nguồn tài trợ phục vụ công tác đào tạo.

4.9 Xây dựng, củng cố Hội cựu sinh viên góp phần xây dựng truyền thống của Trung tâm

4.10 Thực hiện tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và ISO của Trung tâm.

4.11 Quản lý, bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, thiết bị giảng dạy – học tập của Trung tâm theo đúng qui định. Thực hiện biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội.
4.12 Chịu trách nhiệm nội dung Website của Trung tâm.
III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
              - TS. Hồ Văn Nhàn – Giám đốc
              - CH. Hồ Hà Đông - Phó Giám đốc trực
              - CH Nguyễn Văn Thái - Phó Giám đốc
              - CH Lê Văn Chung - Phó Giám đốc
              - ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Chuyên viên
              - Ông Phạm Hồng Phương - Chuyên viên
              - Ông Phạm Văn Thành - Chuyên viên
              - CH Trịnh Hiệp Hòa - Chuyên viên
              - CH Ngô Phi Thành - Chuyên viên
              - Ông Nguyễn Trí Đạo - Chuyên viên
              - Ông Trần Thanh Hoàng - Chuyên viên      
              - Ông Phan Chí - Chuyên viên       
              - Bà Trần Thị Hoài Thương - Chuyên viên

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2019 Đại học Duy Tân