Tin tức & Sự kiện

Thông báo học viên

Lịch tập trung ôn tập khóa X19DNG3, X20DNG12, X21DNG123, X22DNG123 và X23DNG2 Trạm Đà Nẵng (Ôn tập ngày 06, 07, 13, 14/01/2018)
11/12/2017 14:16:43
STT KHÓA LỚP BUỔI ÔN TẬP 01 BUỔI ÔN TẬP 02 NGÀY THI
1 X19DNG3 X19QTH_P BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Quan hệ công chúng(COM435)
ThS.Sái Thị Lệ Thủy
Số ĐT: 0914165577
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Quan hệ công chúng(COM435)
ThS.Sái Thị Lệ Thủy
Số ĐT: 0914165577
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
2 X19DNG3 X19TPM_P BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Lập trình ứng dụng Mobi App(CR254)
ThS. Nguyễn Minh Nhật(*)
Số ĐT: 0905125143
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Lập trình ứng dụng Mobi App(CR254)
ThS. Nguyễn Minh Nhật(*)
Số ĐT: 0905125143
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
3 X19DNG3 X19TPM_P BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Công Nghệ Phần Mềm(CS403)
ThS. Phạm Văn Dược
Số ĐT: 0905402598
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Công Nghệ Phần Mềm(CS403)
ThS. Phạm Văn Dược
Số ĐT: 0905402598
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
4 X19DNG3 X19TPM_P BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Hệ Phân Tán (J2EE, .NET)(CS420)
ThS. Nguyễn Minh Nhật
Số ĐT: 0905125143
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Hệ Phân Tán (J2EE, .NET)(CS420)
ThS. Nguyễn Minh Nhật
Số ĐT: 0905125143
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
5 X19DNG3 X19QTH_P BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Cơ Sở Luật Kinh Tế(LAW403)
ThS. Trần Tuất Đạt
Số ĐT: 0905693057
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Cơ Sở Luật Kinh Tế(LAW403)
ThS. Trần Tuất Đạt
Số ĐT: 0905693057
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
6 X19DNG3 X19QTH_P BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Khởi Sự Doanh Nghiệp(MGT406)
ThS.Hồ Nguyên Khoa
Số ĐT: 0905150797
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Khởi Sự Doanh Nghiệp(MGT406)
ThS.Hồ Nguyên Khoa
Số ĐT: 0905150797
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
7 X20DNG1 X20TPM_P BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Lắp Ráp & Bảo Trì Hệ Thống(CR210)
ThS. Võ Tuấn(*)
Số ĐT: 0972468919
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Lắp Ráp & Bảo Trì Hệ Thống(CR210)
ThS. Võ Tuấn(*)
Số ĐT: 0972468919
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
8 X20DNG1 X20TPM_P BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Phân Tích & Thiết Kế HĐT(CS353)
ThS. Trương Đình Huy
Số ĐT: 0982132352
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Phân Tích & Thiết Kế HĐT(CS353)
ThS. Trương Đình Huy
Số ĐT: 0982132352
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
9 X20DNG1 X20TPM_P BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Công Nghệ Phần Mềm(CS403)
ThS. Phạm Văn Dược
Số ĐT: 0905402598
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Công Nghệ Phần Mềm(CS403)
ThS. Phạm Văn Dược
Số ĐT: 0905402598
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
10 X20DNG1 X20QTH_P BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô(ECO152)
ThS.Đỗ Văn Tính
Số ĐT: 0905022677
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô(ECO152)
ThS.Đỗ Văn Tính
Số ĐT: 0905022677
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
11 X20DNG1 X20QTH_P BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Anh văn thương mại(ENG431)
ThS. Võ Đoàn Anh Uyên
Số ĐT: 0985430436
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Anh văn thương mại(ENG431)
ThS. Võ Đoàn Anh Uyên
Số ĐT: 0985430436
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
12 X20DNG1 X20QTH_P BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Tài Chính Chứng Khoán(FIN403)
ThS.Trần Đình Uyên
Số ĐT: 0982150369
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Tài Chính Chứng Khoán(FIN403)
ThS.Trần Đình Uyên
Số ĐT: 0982150369
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
13 X20DNG1 X20TPM_P BUỔI SÁNG
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Lý Thuyết XS & Thống Kê Toán(STA151)
ThS. Trần Anh Việt
Số ĐT: 0935949794
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Lý Thuyết XS & Thống Kê Toán(STA151)
ThS. Trần Anh Việt
Số ĐT: 0935949794
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
14 X20DNG2 X20TPM_P BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Lắp Ráp & Bảo Trì Hệ Thống(CR210)
ThS. Võ Tuấn(*)
Số ĐT: 0972468919
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Lắp Ráp & Bảo Trì Hệ Thống(CR210)
ThS. Võ Tuấn(*)
Số ĐT: 0972468919
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
15 X20DNG2 X20TPM_P BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Phân Tích & Thiết Kế Hướng Đối Tượng(CS353)
ThS. Trương Đình Huy
Số ĐT: 0982132352
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Phân Tích & Thiết Kế Hướng Đối Tượng(CS353)
ThS. Trương Đình Huy
Số ĐT: 0982132352
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
16 X20DNG2 X20TPM_P BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Công Nghệ Phần Mềm(CS403)
ThS. Phạm Văn Dược
Số ĐT: 0905402598
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Công Nghệ Phần Mềm(CS403)
ThS. Phạm Văn Dược
Số ĐT: 0905402598
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
17 X20DNG2 X20QTH_P BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô(ECO152)
ThS.Đỗ Văn Tính
Số ĐT: 0905022677
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô(ECO152)
ThS.Đỗ Văn Tính
Số ĐT: 0905022677
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
18 X20DNG2 X20QTH_P BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Anh văn thương mại(ENG431)
ThS. Võ Đoàn Anh Uyên
Số ĐT: 0985430436
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Anh văn thương mại(ENG431)
ThS. Võ Đoàn Anh Uyên
Số ĐT: 0985430436
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
19 X20DNG2 X20QTH_P BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Tài Chính Chứng Khoán(FIN403)
ThS.Trần Đình Uyên
Số ĐT: 0982150369
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Tài Chính Chứng Khoán(FIN403)
ThS.Trần Đình Uyên
Số ĐT: 0982150369
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
20 X20DNG2 X20TPM_P BUỔI SÁNG
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê Toán(STA151)
ThS. Trần Anh Việt
Số ĐT: 0935949794
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê Toán(STA151)
ThS. Trần Anh Việt
Số ĐT: 0935949794
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
21 X21DNG1 X21XDD_T BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng(CIE322)
ThS. Đỗ Vũ Thảo Quyên
Số ĐT: 0913222765
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
  27/01/2018
22 X21DNG1 X21XDD_T BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Kỹ Thuât Lắp Ghép Công Trình Dân Dụng & Công Nghiệp(CIE431)
ThS. Phạm Quang Nhật
Số ĐT: 0905167890
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Kỹ Thuât Lắp Ghép Công Trình Dân Dụng & Công Nghiệp(CIE431)
ThS. Phạm Quang Nhật
Số ĐT: 0905167890
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
27/01/2018
23 X21DNG1 X21XDD_T BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Đồ Án Kỹ Thuật Lắp Ghép Công Trình Dân Dụng & Công Nghiệp(CIE432)
ThS. Phạm Quang Nhật
Số ĐT: 0905167890
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
  27/01/2018
24 X21DNG1 X21QTH_P BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Tin Học Đại Cương(CS101)
ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
Số ĐT: 01664130007
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Tin Học Đại Cương(CS101)
ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
Số ĐT: 01664130007
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
25 X21DNG1 X21QTH_P BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Tin Học Ứng Dụng(CS201)
ThS. Trần Thị Thanh Lan
Số ĐT: 0905061575
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Tin Học Ứng Dụng(CS201)
ThS. Trần Thị Thanh Lan
Số ĐT: 0905061575
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
26 X21DNG1 X21QTH_P BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Căn Bản Kinh Tế Vi Mô(ECO151)
ThS. Nguyễn Ngọc Quý
Số ĐT: 0934842589
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Căn Bản Kinh Tế Vi Mô(ECO151)
ThS. Nguyễn Ngọc Quý
Số ĐT: 0934842589
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
27 X21DNG1 X21XDD_T BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Cơ Lý Thuyết 2(MEC202)
TS. Lê Công Duy
Số ĐT: 0914020269
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Cơ Lý Thuyết 2(MEC202)
TS. Lê Công Duy
Số ĐT: 0914020269
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
28 X21DNG2 X21XDD_T BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng(CIE322)
ThS. Đỗ Vũ Thảo Quyên
Số ĐT: 0913222765
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
  27/01/2018
29 X21DNG2 X21XDD_T BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Kỹ Thuât Lắp Ghép Công Trình Dân Dụng & Công Nghiệp(CIE431)
ThS. Phạm Quang Nhật
Số ĐT: 0905167890
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Kỹ Thuât Lắp Ghép Công Trình Dân Dụng & Công Nghiệp(CIE431)
ThS. Phạm Quang Nhật
Số ĐT: 0905167890
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
27/01/2018
30 X21DNG2 X21XDD_T BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Đồ Án Kỹ Thuật Lắp Ghép Công Trình Dân Dụng & Công Nghiệp(CIE432)
ThS. Phạm Quang Nhật
Số ĐT: 0905167890
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
  27/01/2018
31 X21DNG2 X21QTH_P BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Tin Học Đại Cương(CS101)
ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
Số ĐT: 01664130007
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Tin Học Đại Cương(CS101)
ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
Số ĐT: 01664130007
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
32 X21DNG2 X21QTH_P BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Tin Học Ứng Dụng(CS201)
ThS. Trần Thị Thanh Lan
Số ĐT: 0905061575
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Tin Học Ứng Dụng(CS201)
ThS. Trần Thị Thanh Lan
Số ĐT: 0905061575
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
33 X21DNG2 X21QTH_P BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Căn Bản Kinh Tế Vi Mô(ECO151)
ThS. Nguyễn Ngọc Quý
Số ĐT: 0934842589
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Căn Bản Kinh Tế Vi Mô(ECO151)
ThS. Nguyễn Ngọc Quý
Số ĐT: 0934842589
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
34 X21DNG2 X21XDD_T BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Cơ Lý Thuyết 2(MEC202)
TS. Lê Công Duy
Số ĐT: 0914020269
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Cơ Lý Thuyết 2(MEC202)
TS. Lê Công Duy
Số ĐT: 0914020269
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
35 X21DNG3 X21KTH_T BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Kế Toán Quản Trị 1(ACC301)
ThS. Nguyễn Thị Hồng Sương
Số ĐT: 0903546950
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Kế Toán Quản Trị 1(ACC301)
ThS. Nguyễn Thị Hồng Sương
Số ĐT: 0903546950
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
27/01/2018
36 X21DNG3 X21QTH_P BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Kế Toán Quản Trị 1(ACC301)
ThS. Nguyễn Thị Hồng Sương
Số ĐT: 0903546950
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Kế Toán Quản Trị 1(ACC301)
ThS. Nguyễn Thị Hồng Sương
Số ĐT: 0903546950
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
27/01/2018
37 X21DNG3 X21QTH_T BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Kế Toán Quản Trị 1(ACC301)
ThS. Nguyễn Thị Hồng Sương
Số ĐT: 0903546950
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Kế Toán Quản Trị 1(ACC301)
ThS. Nguyễn Thị Hồng Sương
Số ĐT: 0903546950
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
27/01/2018
38 X21DNG3 X21XDD_T BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Nói & Trình Bày (tiếng Việt)(COM101)
ThS.Hoàng Thị Hường
Số ĐT: 0914010005
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Nói & Trình Bày (tiếng Việt)(COM101)
ThS.Hoàng Thị Hường
Số ĐT: 0914010005
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
27/01/2018
39 X21DNG3 X21XDD_T BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Viết (tiếng Việt)(COM102)
ThS. Bùi Thị Kim Phượng
Số ĐT: 0985841229
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Viết (tiếng Việt)(COM102)
ThS. Bùi Thị Kim Phượng
Số ĐT: 0985841229
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
40 X21DNG3 X21TPM_T BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật Nâng Cao(CS416)
ThS. Huỳnh Bá Diệu
Số ĐT: 0914146868
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật Nâng Cao(CS416)
ThS. Huỳnh Bá Diệu
Số ĐT: 0914146868
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
41 X21DNG3 X21TPM_T BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Đồ Án Chuyên Ngành: Tích Hợp Hệ Thống (COTS)(CS445)
Giảng viên Khoa CNTT
Số ĐT: ???
Email: 
Địa điểm: 
  27/01/2018
42 X21DNG3 X21QTH_P BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Căn Bản Kinh Tế Vi Mô(ECO151)
ThS. Nguyễn Ngọc Quý
Số ĐT: 0934842589
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Căn Bản Kinh Tế Vi Mô(ECO151)
ThS. Nguyễn Ngọc Quý
Số ĐT: 0934842589
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
43 X21DNG3 X21QTH_T BUỔI SÁNG
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Quản Trị Tài Chính 2(FIN302)
ThS. Hồ Tấn Tuyến
Số ĐT: 0982422624
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Quản Trị Tài Chính 2(FIN302)
ThS. Hồ Tấn Tuyến
Số ĐT: 0982422624
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
44 X21DNG3 X21KTH_T BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam)(HIS361)
ThS. Trịnh Đình Thanh
Số ĐT: 0983041797
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam)(HIS361)
ThS. Trịnh Đình Thanh
Số ĐT: 0983041797
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
45 X21DNG3 X21QTH_P BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Đường Lối CM của ĐCS Việt Nam(HIS361)
ThS. Trịnh Đình Thanh
Số ĐT: 0983041797
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Đường Lối CM của ĐCS Việt Nam(HIS361)
ThS. Trịnh Đình Thanh
Số ĐT: 0983041797
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
46 X21DNG3 X21QTH_T BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Đường Lối CM của ĐCS Việt Nam(HIS361)
ThS. Trịnh Đình Thanh
Số ĐT: 0983041797
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Đường Lối CM của ĐCS Việt Nam(HIS361)
ThS. Trịnh Đình Thanh
Số ĐT: 0983041797
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
47 X21DNG3 X21TPM_T BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Đường Lối CM của ĐCS Việt Nam(HIS361)
ThS. Trịnh Đình Thanh
Số ĐT: 0983041797
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Đường Lối CM của ĐCS Việt Nam(HIS361)
ThS. Trịnh Đình Thanh
Số ĐT: 0983041797
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
48 X21DNG3 X21KTH_T BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Pháp Luật Đại Cương(LAW201)
ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng
Số ĐT: 0935479565
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Pháp Luật Đại Cương(LAW201)
ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng
Số ĐT: 0935479565
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
49 X21DNG3 X21XDD_T BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Pháp Luật Đại Cương(LAW201)
ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng
Số ĐT: 0935479565
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Pháp Luật Đại Cương(LAW201)
ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng
Số ĐT: 0935479565
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
50 X21DNG3 X21XDD_T BUỔI SÁNG
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Vật Lý Đại Cương 1(PHY101)
ThS. Hồ Văn Tuyến
Số ĐT: 0972026929
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Vật Lý Đại Cương 1(PHY101)
ThS. Hồ Văn Tuyến
Số ĐT: 0972026929
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
51 X22DNG1 X22KTH_T BUỔI SÁNG
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Kiểm Toán Căn Bản(AUD351)
ThS. Hồ Tuấn Vũ
Số ĐT: 0903 520 782; 0905 205 783
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
BUỔI CHIỀU
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Kiểm Toán Căn Bản(AUD351)
ThS. Hồ Tuấn Vũ
Số ĐT: 0903 520 782; 0905 205 783
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
27/01/2018
52 X22DNG1 X22TPM_T BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Nền Tảng Hệ Thống Máy Tính(CR250)
ThS.Nguyễn Kim Tuấn
Số ĐT: 0906566665
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Nền Tảng Hệ Thống Máy Tính(CR250)
ThS.Nguyễn Kim Tuấn
Số ĐT: 0906566665
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
53 X22DNG1 X22TPM_T BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Hệ Điều Hành Unix / Linux(CS226)
ThS. Đặng Ngọc Cường
Số ĐT: 0972111177
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Hệ Điều Hành Unix / Linux(CS226)
ThS. Đặng Ngọc Cường
Số ĐT: 0972111177
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
54 X22DNG1 X22TPM_T BUỔI SÁNG
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Lập Trình C trong Unix/Linux(CS314)
ThS. Phạm Văn Dược
Số ĐT: 0905402598
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Lập Trình C trong Unix/Linux(CS314)
ThS. Phạm Văn Dược
Số ĐT: 0905402598
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
55 X22DNG1 X22QTH_T BUỔI SÁNG
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Quản Trị Tài Chính 2(FIN302)
ThS. Hồ Tấn Tuyến
Số ĐT: 0982422624
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Quản Trị Tài Chính 2(FIN302)
ThS. Hồ Tấn Tuyến
Số ĐT: 0982422624
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
56 X22DNG1 X22XDD_T BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Dự Toán Xây Dựng(FIN441)
KS. Nguyễn Thị Bích Thủy
Số ĐT: 
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Dự Toán Xây Dựng(FIN441)
KS. Nguyễn Thị Bích Thủy
Số ĐT: 
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
57 X22DNG1 X22KTH_T BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Quản Trị Nhân Lực(HRM301)
ThS.Lê Thị Khánh Ly
Số ĐT: 0979161711
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Quản Trị Nhân Lực(HRM301)
ThS.Lê Thị Khánh Ly
Số ĐT: 0979161711
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
58 X22DNG1 X22QTH_T BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Quản Trị Nhân Lực(HRM301)
ThS.Lê Thị Khánh Ly
Số ĐT: 0979161711
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Quản Trị Nhân Lực(HRM301)
ThS.Lê Thị Khánh Ly
Số ĐT: 0979161711
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
59 X22DNG1 X22XDD_T BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Cơ Lý Thuyết 1(MEC201)
TS. Lê Công Duy
Số ĐT: 0914020269
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Cơ Lý Thuyết 1(MEC201)
TS. Lê Công Duy
Số ĐT: 0914020269
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
60 X22DNG1 X22KTH_T BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Quản Trị Chiến Lược(MGT403)
ThS. Trịnh Lê Tân
Số ĐT: 0905901985
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Quản Trị Chiến Lược(MGT403)
ThS. Trịnh Lê Tân
Số ĐT: 0905901985
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
61 X22DNG1 X22QTH_T BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Quản Trị Chiến Lược(MGT403)
ThS. Trịnh Lê Tân
Số ĐT: 0905901985
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Quản Trị Chiến Lược(MGT403)
ThS. Trịnh Lê Tân
Số ĐT: 0905901985
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
62 X22DNG1 X22QTH_T BUỔI TỐI
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Quảng Cáo & Chiêu Thị(MKT364)
ThS. Trần Thị Như Lâm
Số ĐT: 0983190378
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 14/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Quảng Cáo & Chiêu Thị(MKT364)
ThS. Trần Thị Như Lâm
Số ĐT: 0983190378
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
63 X22DNG2 X22KTH_T BUỔI SÁNG
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Kiểm Toán Căn Bản(AUD351)
ThS. Hồ Tuấn Vũ
Số ĐT: 0903 520 782; 0905 205 783
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
BUỔI CHIỀU
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Kiểm Toán Căn Bản(AUD351)
ThS. Hồ Tuấn Vũ
Số ĐT: 0903 520 782; 0905 205 783
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
27/01/2018
64 X22DNG2 X22TPM_T BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Nền Tảng Hệ Thống Máy Tính(CR250)
ThS.Nguyễn Kim Tuấn
Số ĐT: 0906566665
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Nền Tảng Hệ Thống Máy Tính(CR250)
ThS.Nguyễn Kim Tuấn
Số ĐT: 0906566665
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
65 X22DNG2 X22TPM_T BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Hệ Điều Hành Unix / Linux(CS226)
ThS. Đặng Ngọc Cường
Số ĐT: 0972111177
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Hệ Điều Hành Unix / Linux(CS226)
ThS. Đặng Ngọc Cường
Số ĐT: 0972111177
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
66 X22DNG2 X22TPM_T BUỔI SÁNG
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Lập Trình C trong Unix/Linux(CS314)
ThS. Phạm Văn Dược
Số ĐT: 0905402598
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Lập Trình C trong Unix/Linux(CS314)
ThS. Phạm Văn Dược
Số ĐT: 0905402598
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
67 X22DNG2 X22QTH_T BUỔI SÁNG
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Quản Trị Tài Chính 2(FIN302)
ThS. Hồ Tấn Tuyến
Số ĐT: 0982422624
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Quản Trị Tài Chính 2(FIN302)
ThS. Hồ Tấn Tuyến
Số ĐT: 0982422624
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
68 X22DNG2 X22XDD_T BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Dự Toán Xây Dựng(FIN441)
ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy
Số ĐT: 0979094756
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Dự Toán Xây Dựng(FIN441)
ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy
Số ĐT: 0979094756
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
69 X22DNG2 X22KTH_T BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam)(HIS361)
ThS. Trịnh Đình Thanh
Số ĐT: 0983041797
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam)(HIS361)
ThS. Trịnh Đình Thanh
Số ĐT: 0983041797
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
70 X22DNG2 X22QTH_T BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Đường Lối CM của ĐCS Việt Nam(HIS361)
ThS. Trịnh Đình Thanh
Số ĐT: 0983041797
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Đường Lối CM của ĐCS Việt Nam(HIS361)
ThS. Trịnh Đình Thanh
Số ĐT: 0983041797
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
71 X22DNG2 X22TPM_T BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Đường Lối CM của ĐCS Việt Nam(HIS361)
ThS. Trịnh Đình Thanh
Số ĐT: 0983041797
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Đường Lối CM của ĐCS Việt Nam(HIS361)
ThS. Trịnh Đình Thanh
Số ĐT: 0983041797
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
72 X22DNG2 X22XDD_T BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam)(HIS361)
ThS. Trịnh Đình Thanh
Số ĐT: 0983041797
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam)(HIS361)
ThS. Trịnh Đình Thanh
Số ĐT: 0983041797
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
73 X22DNG2 X22KTH_T BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Quản Trị Nhân Lực(HRM301)
ThS.Lê Thị Khánh Ly
Số ĐT: 0979161711
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Quản Trị Nhân Lực(HRM301)
ThS.Lê Thị Khánh Ly
Số ĐT: 0979161711
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
74 X22DNG2 X22QTH_T BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Quản Trị Nhân Lực(HRM301)
ThS.Lê Thị Khánh Ly
Số ĐT: 0979161711
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Quản Trị Nhân Lực(HRM301)
ThS.Lê Thị Khánh Ly
Số ĐT: 0979161711
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
75 X22DNG2 X22XDD_T BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Cơ Lý Thuyết 1(MEC201)
TS. Lê Công Duy
Số ĐT: 0914020269
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Cơ Lý Thuyết 1(MEC201)
TS. Lê Công Duy
Số ĐT: 0914020269
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
76 X22DNG2 X22KTH_T BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Quản Trị Chiến Lược(MGT403)
ThS. Trịnh Lê Tân
Số ĐT: 0905901985
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Quản Trị Chiến Lược(MGT403)
ThS. Trịnh Lê Tân
Số ĐT: 0905901985
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
77 X22DNG2 X22QTH_T BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Quản Trị Chiến Lược(MGT403)
ThS. Trịnh Lê Tân
Số ĐT: 0905901985
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Quản Trị Chiến Lược(MGT403)
ThS. Trịnh Lê Tân
Số ĐT: 0905901985
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
78 X22DNG2 X22QTH_T BUỔI TỐI
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Quảng Cáo & Chiêu Thị(MKT364)
ThS. Trần Thị Như Lâm
Số ĐT: 0983190378
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 14/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Quảng Cáo & Chiêu Thị(MKT364)
ThS. Trần Thị Như Lâm
Số ĐT: 0983190378
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
79 X22DNG3 X22XDD_T BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Vật Liệu Xây Dựng(CIE321)
ThS. Đỗ Vũ Thảo Quyên
Số ĐT: 0913222765
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Vật Liệu Xây Dựng(CIE321)
ThS. Đỗ Vũ Thảo Quyên
Số ĐT: 0913222765
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
27/01/2018
80 X22DNG3 X22XDD_T BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng(CIE322)
ThS. Đỗ Vũ Thảo Quyên
Số ĐT: 0913222765
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
  27/01/2018
81 X22DNG3 X22XDD_T BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Kỹ Thuật Thi Công(CIE403)
ThS. Phạm Quang Nhật
Số ĐT: 0905167890
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Kỹ Thuật Thi Công(CIE403)
ThS. Phạm Quang Nhật
Số ĐT: 0905167890
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
27/01/2018
82 X22DNG3 X22TPM_T BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Nền Tảng Hệ Thống Máy Tính(CR250)
ThS.Nguyễn Kim Tuấn
Số ĐT: 0906566665
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Nền Tảng Hệ Thống Máy Tính(CR250)
ThS.Nguyễn Kim Tuấn
Số ĐT: 0906566665
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
83 X22DNG3 X22KTH_T BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Kinh Tế Trong Quản Trị(ECO302)
ThS.Nguyễn Thị Tuyên Ngôn
Số ĐT: 0906575588
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Kinh Tế Trong Quản Trị(ECO302)
ThS.Nguyễn Thị Tuyên Ngôn
Số ĐT: 0906575588
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
84 X22DNG3 X22QTH_T BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Kinh Tế Trong Quản Trị(ECO302)
ThS.Nguyễn Thị Tuyên Ngôn
Số ĐT: 0906575588
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Kinh Tế Trong Quản Trị(ECO302)
ThS.Nguyễn Thị Tuyên Ngôn
Số ĐT: 0906575588
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
85 X22DNG3 X22TPM_T BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Xử Lý Tín Hiệu Số(EE304)
ThS.Ngô Lê Minh Tâm
Số ĐT: 0905403477
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Xử Lý Tín Hiệu Số(EE304)
ThS.Ngô Lê Minh Tâm
Số ĐT: 0905403477
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
86 X22DNG3 X22QTH_T BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Anh Văn Trung Cấp 2(ENG202)
ThS. Lương Kim Thư
Số ĐT: 0935282256
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Anh Văn Trung Cấp 2(ENG202)
ThS. Lương Kim Thư
Số ĐT: 0935282256
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
87 X22DNG3 X22NNA_T BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Nghe 3(ENG308)
Trần Hữu Hưng
Số ĐT: 0989077518
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Nghe 3(ENG308)
Trần Hữu Hưng
Số ĐT: 0989077518
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
88 X22DNG3 X22NNA_T BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Nói 3(ENG309)
ThS. Nguyễn Thị Diệu Trâm 
Số ĐT: 0935525030
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Nói 3(ENG309)
ThS. Nguyễn Thị Diệu Trâm 
Số ĐT: 0935525030
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
89 X22DNG3 X22NNA_T BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Ngữ Âm - Âm Vị Học(ENG319)
ThS. Trần Thị Thơ
Số ĐT: 0983060410
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Ngữ Âm - Âm Vị Học(ENG319)
ThS. Trần Thị Thơ
Số ĐT: 0983060410
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
90 X22DNG3 X22NNA_T BUỔI SÁNG
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Đọc 4(ENG356)
ThS. Phan Thị Tịnh Tâm
Số ĐT: 0917981561
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Đọc 4(ENG356)
ThS. Phan Thị Tịnh Tâm
Số ĐT: 0917981561
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
91 X22DNG3 X22KTH_T BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Quản Trị Tài Chính 1(FIN301)
ThS.Nguyễn Thị Minh Hà
Số ĐT: 0983525337
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Quản Trị Tài Chính 1(FIN301)
ThS.Nguyễn Thị Minh Hà
Số ĐT: 0983525337
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
92 X22DNG3 X22QTH_T BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Đường Lối CM của ĐCS Việt Nam(HIS361)
ThS. Trịnh Đình Thanh
Số ĐT: 0983041797
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Đường Lối CM của ĐCS Việt Nam(HIS361)
ThS. Trịnh Đình Thanh
Số ĐT: 0983041797
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
93 X22DNG3 X22TPM_T BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Vật Lý Đại Cương 2(PHY102)
TS. Nguyễn Phước Thể
Số ĐT: 0905708706
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Vật Lý Đại Cương 2(PHY102)
TS. Nguyễn Phước Thể
Số ĐT: 0905708706
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
94 X23DNG2 X23KTH_T BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Kế Toán Quản Trị 1(ACC301)
ThS. Nguyễn Thị Hồng Sương
Số ĐT: 0903546950
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Kế Toán Quản Trị 1(ACC301)
ThS. Nguyễn Thị Hồng Sương
Số ĐT: 0903546950
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
27/01/2018
95 X23DNG2 X23XDD_T BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Vẽ Kỹ Thuật & CAD(CIE111)
ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy, ThS. Trương Hồng Minh
Số ĐT: 0979094756
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Vẽ Kỹ Thuật & CAD(CIE111)
ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy, ThS. Trương Hồng Minh
Số ĐT: 0979094756
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
27/01/2018
96 X23DNG2 X23KTH_T BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Nói & Trình Bày (tiếng Việt)(COM101)
ThS.Hoàng Thị Hường
Số ĐT: 0914010005
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Nói & Trình Bày (tiếng Việt)(COM101)
ThS.Hoàng Thị Hường
Số ĐT: 0914010005
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
27/01/2018
97 X23DNG2 X23QTH_T BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Nói & Trình Bày (tiếng Việt)(COM101)
ThS.Hoàng Thị Hường
Số ĐT: 0914010005
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Nói & Trình Bày (tiếng Việt)(COM101)
ThS.Hoàng Thị Hường
Số ĐT: 0914010005
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
27/01/2018
98 X23DNG2 X23XDD_T BUỔI SÁNG
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Nói & Trình Bày (tiếng Việt)(COM101)
ThS.Hoàng Thị Hường
Số ĐT: 0914010005
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
BUỔI CHIỀU
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Nói & Trình Bày (tiếng Việt)(COM101)
ThS.Hoàng Thị Hường
Số ĐT: 0914010005
Email: 
Địa điểm: ... - Cơ sở 334/4 Nguyễn Văn Linh
27/01/2018
99 X23DNG2 X23QTH_T BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Viết (tiếng Việt)(COM102)
ThS. Bùi Thị Kim Phượng
Số ĐT: 0985841229
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Viết (tiếng Việt)(COM102)
ThS. Bùi Thị Kim Phượng
Số ĐT: 0985841229
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
100 X23DNG2 X23XDD_T BUỔI TỐI
Ngày 06/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Viết (tiếng Việt)(COM102)
ThS. Bùi Thị Kim Phượng
Số ĐT: 0985841229
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI SÁNG
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Viết (tiếng Việt)(COM102)
ThS. Bùi Thị Kim Phượng
Số ĐT: 0985841229
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
101 X23DNG2 X23KTH_T BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô(ECO152)
ThS.Đỗ Văn Tính
Số ĐT: 0905022677
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô(ECO152)
ThS.Đỗ Văn Tính
Số ĐT: 0905022677
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
102 X23DNG2 X23QTH_T BUỔI CHIỀU
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô(ECO152)
ThS.Đỗ Văn Tính
Số ĐT: 0905022677
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI TỐI
Ngày 07/01/2018
Thời gian: 17h45-20h45
Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô(ECO152)
ThS.Đỗ Văn Tính
Số ĐT: 0905022677
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
103 X23DNG2 X23KTH_T BUỔI SÁNG
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Toán Cao Cấp C2(MTH102)
TS. Đặng Văn Cường
Số ĐT: 0918230407
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Toán Cao Cấp C2(MTH102)
TS. Đặng Văn Cường
Số ĐT: 0918230407
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018
104 X23DNG2 X23QTH_T BUỔI SÁNG
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 07h00-11h00
Toán Cao Cấp C2(MTH102)
TS. Đặng Văn Cường
Số ĐT: 0918230407
Email: 
Địa điểm: 
BUỔI CHIỀU
Ngày 13/01/2018
Thời gian: 13h00-17h00
Toán Cao Cấp C2(MTH102)
TS. Đặng Văn Cường
Số ĐT: 0918230407
Email: 
Địa điểm: 
27/01/2018

 

Thông báo học viên khác

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2019 Đại học Duy Tân