Tin tức & Sự kiện

Thông báo học viên

Lịch tập trung ôn tập các khóa X19DNG3, X20DNG12, X21DNG123 và X22DNG123 Trạm Đà Nẵng
25/10/2017 14:03:53
STT MÃ MÔN TÊN MÔN HỌC KHÓA LỚP BUỔI ÔN TẬP 01 BUỔI ÔN TẬP 02 NGÀY THI
DỰ KIẾN
1 ACC301 Kế Toán Quản Trị 1 X22DNG1
X22DNG2
X22DNG3
X22QTH_T SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS. Nguyễn Thị Hồng Sương
Địa điểm: Phòng 303 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Nguyễn Thị Hồng Sương
Địa điểm: Phòng 303 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
2 ACC302 Kế Toán Tài Chính 1 X22DNG3 X22KTH_T SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS. Thái Nữ Hạ Uyên
Địa điểm: Phòng 304 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Thái Nữ Hạ Uyên
Địa điểm: Phòng 304 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
3 ACC303 Kế Toán Quản Trị 2 X22DNG3 X22KTH_T TỐI BẢY
Ngày 04/11/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Lê Thị Huyền Trâm
Địa điểm: Phòng 302 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS. Lê Thị Huyền Trâm
Địa điểm: Phòng 302 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
4 ACC304 Kế Toán Tài Chính 2 X22DNG2
X22DNG1
X22KTH_T SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS. Lê Anh Tuấn
Địa điểm: Phòng 305 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Lê Anh Tuấn
Địa điểm: Phòng 305 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
5 CHE100 Hóa Học Đại Cương Cơ Sở X22DNG3 X22TPM_T SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS. Phan Thị Việt Hà
Địa điểm: Phòng 206 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
  18/11/2017
6 CIE260 Trắc Địa X22DNG3 X22XDD_T CHIỀU BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
KS. Dương Bình An
Địa điểm: Phòng 603 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
TỐI BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 17h45-20h45
KS. Dương Bình An
Địa điểm: Phòng 603 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
7 CIE376 Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép X22DNG2
X22DNG1
X22XDD_T TỐI BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS Lê Cao Vinh
Địa điểm: Phòng 306 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS Lê Cao Vinh
Địa điểm: Phòng 306 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
8 CIE377 Đồ Án Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép X22DNG2
X22DNG1
X22XDD_T SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS Lê Cao Vinh
Địa điểm: Phòng 306 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
  18/11/2017
9 CIE428 Kết Cấu Nhà Thép X21DNG3
X21DNG1
X21DNG2
X21XDD_T CHIỀU BẢY
Ngày 04/11/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Phạm Viết Hiếu
Địa điểm: Phòng 206 -  334/4 Nguyễn Văn Linh
TỐI BẢY
Ngày 04/11/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Phạm Viết Hiếu
Địa điểm: Phòng 306 -  334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
10 CIE429 Đồ Án Kết Cấu Nhà Thép X21DNG3
X21DNG1
X21DNG2
X21XDD_T SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS. Phạm Viết Hiếu
Địa điểm: Phòng 301 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
  18/11/2017
11 CIE435 Máy Xây Dựng X20DNG2
X20DNG1
X20XDD_T CHIỀU BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Vũ Văn Nhân
Địa điểm: Phòng 612 - Số 03 Quang Trung
  18/11/2017
12 CIE486 Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công Bê Tông Toàn Khối X20DNG1
X20DNG2
X20XDD_T TỐI BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Phạm Quang Nhật
Địa điểm: Phòng 306 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
  18/11/2017
13 CS201 Tin Học Ứng Dụng X21DNG3 X21QTH_P   TỐI BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Trần Thị Thanh Lan
Địa điểm: Phòng 605 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
14 CS226 Hệ Điều Hành Unix / Linux X22DNG3 X22TPM_T CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Đặng Ngọc Cường
Địa điểm: Phòng 206 - 334/4 Nguyễn Văn Linh 
TỐI CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Đặng Ngọc Cường
Địa điểm: Phòng 206 - 334/4 Nguyễn Văn Linh 
18/11/2017
15 CS303 Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống X22DNG3
X22DNG2
X22DNG1
X22TPM_T CHIỀU BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Trần Thị Thanh Lan
Địa điểm: Phòng 606 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
TỐI BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Trần Thị Thanh Lan
Địa điểm: Phòng 606 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
16 CS311 Lập Trình Hướng Đối Tượng X22DNG2
X22DNG1
X22TPM_T SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS. Phạm An Bình
Địa điểm: Phòng 404 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Phạm An Bình
Địa điểm: Phòng 404 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
17 CS316 Giới Thiệu Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật X21DNG3 X21TPM_T SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS. Huỳnh Bá Diệu
Địa điểm: Phòng 303 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Huỳnh Bá Diệu
Địa điểm: Phòng 303 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
18 CS414 Lập Trình Winforms: VB.NET / C#.NET X19DNG3 X19TPM_P CHIỀU BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Nguyễn Thị Minh Thi
Địa điểm: Phòng 601 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
TỐI BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Nguyễn Thị Minh Thi
Địa điểm: Phòng 601 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
19 CS417 Trí Tuệ Nhân Tạo (Biểu Diễn & Giải Thuật) X19DNG3 X19TPM_P   CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Trần Huệ Chi
Địa điểm: Phòng 405 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
20 CS420 Hệ Phân Tán (J2EE, .NET) X20DNG1
X20DNG2
X20TPM_P CHIỀU BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Nguyễn Minh Nhật
Địa điểm: Phòng 602 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
TỐI BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Nguyễn Minh Nhật
Địa điểm: Phòng 602 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
21 CS463 Thiết Kế & Tích Hợp Giao Diện X21DNG1
X21DNG2
X21TPM_T SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS. Nguyễn Dũng
Địa điểm: Phòng 304 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Nguyễn Dũng(*)
Địa điểm: Phòng 304 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
22 ECO302 Kinh Tế Trong Quản Trị X21DNG1
X21DNG3
X22DNG1
X22DNG2
X21QTH_P
X21KTH_T
X22KTH_T
X22QTH_T
SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS.Nguyễn Thị Tuyên Ngôn
Địa điểm: Phòng 401 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS.Nguyễn Thị Tuyên Ngôn
Địa điểm: Phòng 401 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
23 ENG102 Anh Ngữ Sơ Cấp 2 X21DNG3 X21QTH_P CHIỀU BẢY
Ngày 04/11/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Nguyễn Thị Phú
Địa điểm: Phòng 504 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
TỐI BẢY
Ngày 04/11/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Nguyễn Thị Phú
Địa điểm: Phòng 504 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
24 ENG271 Biên Dịch 1 X22DNG3 X22NNA_T CHIỀU BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
Nguyễn mạnh Quang
Địa điểm: Phòng 506 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
TỐI BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 17h45-20h45
Nguyễn mạnh Quang
Địa điểm: Phòng 506 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
25 ENG276 Phiên Dịch 1 X22DNG3 X22NNA_T SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 07h00-11h00
Đinh Thanh Hiếu
Địa điểm: Phòng 406 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
Đinh Thanh Hiếu
Địa điểm: Phòng 406 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
26 ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X21DNG3
X21DNG2
X21DNG1
X19DNG3
X21KTH_T
X21QTH_T
X21TPM_T
X21XDD_T
X19QTH_P
CHIỀU BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Phan Thị Tịnh Tâm
Địa điểm: Phòng 510 - 03 Quang Trung
TỐI BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Phan Thị Tịnh Tâm
Địa điểm: Phòng 510 - 03 Quang Trung
18/11/2017
27 ENG306 Đọc 3 X22DNG3 X22NNA_T CHIỀU BẢY
Ngày 04/11/2017
Thời gian: 15h30-17h00
Kiều Thị Đông Thanh
Địa điểm: Phòng 505 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
TỐI BẢY
Ngày 04/11/2017
Thời gian: 17h45-20h45
Kiều Thị Đông Thanh
Địa điểm: Phòng 505 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
28 ENG307 Viết 3 X22DNG3 X22NNA_T SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 07h00-11h00
Lê Diệu My
Địa điểm: Phòng 306 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 13h00-17h00
Lê Diệu My
Địa điểm: Phòng 306 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
29 FIN301 Quản Trị Tài Chính 1 X22DNG3 X22QTH_T CHIỀU BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS.Nguyễn Thị Minh Hà
Địa điểm: Phòng 1001A - 209 Phan Thanh
TỐI BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS.Nguyễn Thị Minh Hà
Địa điểm: Phòng 1001A - 209 Phan Thanh
18/11/2017
30 FIN403 Tài Chính Chứng Khoán X19DNG3 X19QTH_P SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS.Trần Đình Uyên
Địa điểm: Phòng 504 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS.Trần Đình Uyên
Địa điểm: Phòng 504 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
31 FIN441 Dự Toán Xây Dựng X20DNG1
X20DNG2
X20XDD_T SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 07h00-11h00
KS. Nguyễn Thị Bích Thủy
Địa điểm: Phòng 505 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy
Địa điểm: Phòng 505 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
32 FST342 Tin Học trong Xây Dựng X21DNG1
X21DNG2
X21DNG3
X21XDD_T CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Phạm Viết Hiếu
Địa điểm: Phòng 302 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
TỐI CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Phạm Viết Hiếu
Địa điểm: Phòng 202 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
33 HIS221 Lịch sử văn minh thế giới 1 X19DNG3 X19QTH_P SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS. Hồ Thị Ái Phương
Địa điểm: Phòng 404 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Hồ Thị Ái Phương
Địa điểm: Phòng 404 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
34 HRM301 Quản Trị Nhân Lực X21DNG1
X21DNG2
X21DNG3
X21KTH_T
X21QTH_P
X21QTH_T
  TỐI BẢY
Ngày 04/11/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS.Lê Thị Khánh Ly
Địa điểm: Phòng 510 - 03 Quang Trung
18/11/2017
35 HYD201 Thủy Lực X22DNG3 X22XDD_T CHIỀU BẢY
Ngày 04/11/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Nguyễn Phước Bình
Địa điểm: Phòng 506 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
TỐI BẢY
Ngày 04/11/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Nguyễn Phước Bình
Địa điểm: Phòng 506 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
36 IS251 Hệ Thống Thông Tin Quản Lý X22DNG3 X22QTH_T TỐI CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
Địa điểm: Phòng 305 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
CHIỀU BẢY
Ngày 04/11/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
Địa điểm: Phòng 601 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
37 IS301 Cơ Sở Dữ Liệu X20DNG1
X20DNG2
X20TPM_P SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS. Lê Thanh Long
Địa điểm: Phòng 506 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Lê Thanh Long
Địa điểm: Phòng 506 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
38 IS400 Lập trình SQL X19DNG3 X19TPM_P CHIỀU BẢY
Ngày 04/11/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Phạm An Bình
Địa điểm: Phòng 602 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
TỐI BẢY
Ngày 04/11/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Phạm An Bình
Địa điểm: Phòng 602 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
39 IS401 Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu X22DNG1
X22DNG2
X22TPM_T SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc
Địa điểm: Phòng 405 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc
Địa điểm: Phòng 405 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
40 LAW201 Pháp Luật Đại Cương X21DNG3 X21QTH_T
X21TPM_T
  TỐI CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng
Địa điểm: Phòng 306 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
41 MEC201 Cơ Lý Thuyết 1 X22DNG3 X22XDD_T SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 07h00-11h00
TS. Lê Công Duy
Địa điểm: Phòng 406 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 13h00-17h00
TS. Lê Công Duy
Địa điểm: Phòng 406 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
42 MEC306 Cơ Học Kết Cấu 1 (gồm SAP) X22DNG2
X22DNG1
X22XDD_T CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
TS. Lê Công Duy
Địa điểm: Phòng 306 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
TỐI CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 17h45-20h45
TS. Lê Công Duy
Địa điểm: Phòng 306 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
43 MEC316 Cơ Học Đất X22DNG2
X22DNG1
X22XDD_T CHIỀU BẢY
Ngày 04/11/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Trần Xuân Lợi
Địa điểm: Phòng 603 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
TỐI BẢY
Ngày 04/11/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Trần Xuân Lợi
Địa điểm: Phòng 603 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
44 MGO301 Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất X22DNG2
X22DNG3
X22DNG1
X22KTH_T
X22QTH_T
CHIỀU BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Hồ Nguyên Khoa
Địa điểm: Phòng 202 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
TỐI BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Hồ Nguyên Khoa
Địa điểm: Phòng 405 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
45 MGT374 Quản Trị Hành Chính Văn Phòng X22DNG2
X22DNG1
X21DNG3
X21DNG2
X20DNG1
X20DNG2
X21DNG1
X22QTH_T
X21QTH_T
X21QTH_P
X20QTH_P
SÁNG BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS.Trương H. Hoa Duyên
Địa điểm: Phòng 307 - 209 Phan Thanh
TỐI CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS.Trương H. Hoa Duyên
Địa điểm: Phòng 401 -  334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
46 MGT402 Quản Trị Dự Án Đầu Tư X21DNG2
X21DNG1
X21QTH_T SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS. Nguyễn Ngọc Quý
Địa điểm: Phòng 504 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Nguyễn Ngọc Quý
Địa điểm: Phòng 504 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
47 MKT251 Tiếp Thị Căn Bản X22DNG3 X22QTH_T TỐI BẢY
Ngày 04/11/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS.Sái Thị Lệ Thủy
Địa điểm: Phòng 505 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS.Sái Thị Lệ Thủy
Địa điểm: Phòng 305 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
48 MKT364 Quảng Cáo & Chiêu Thị X20DNG1
X20DNG2
X20QTH_P CHIỀU BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Trần Thị Như Lâm
Địa điểm: Phòng 203 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
TỐI BẢY
Ngày 28/10/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Trần Thị Như Lâm
Địa điểm: Phòng 404 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
49 MTH203 Toán Cao Cấp A3 X21DNG1
X21DNG2
X21DNG3
X22DNG3
X21TPM_T
X22TPM_T
CHIỀU BẢY
Ngày 04/11/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Phan Quý
Địa điểm: Phòng 604 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
  18/11/2017
50 OB251 Tổng Quan Hành Vi Tổ Chức X21DNG3 X21QTH_C
X21QTH_T
SÁNG BẢY
Ngày 04/11/2017
Thời gian: 09h15-11h00
ThS. Đoàn Thị Thúy Hải
Địa điểm: Phòng 306 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS. Đoàn Thị Thúy Hải
Địa điểm: Phòng 506 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
51 PHI161 Những NLCB của CN Marx-Lenin1 X21DNG3 X21QTH_P SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS. Đoàn Thị Cẩm Vân
Địa điểm: Phòng 305 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 05/11/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Đoàn Thị Cẩm Vân
Địa điểm: Phòng 305 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
52 PHI162 Những NLCB của CN Marx - Lenin2 X21DNG3 X21QTH_C CHIỀU BẢY
Ngày 04/11/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Nguyễn Thị Hải Lên
Địa điểm: Phòng 605 -  334/4 Nguyễn Văn Linh
TỐI BẢY
Ngày 04/11/2017
Thời gian: 17h45-20h45
ThS. Nguyễn Thị Hải Lên
Địa điểm: Phòng 605 -  334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
53 PHY101 Vật Lý Đại Cương 1 X21DNG3
X22DNG3
X21TPM_T
X22TPM_T
SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS. Hồ Văn Tuyến
Địa điểm: Phòng 601 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Hồ Văn Tuyến
Địa điểm: Phòng 601 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
54 POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X21DNG3
X21DNG2
X21DNG1
X22DNG3
X21XDD_T
X21KTH_T
X21QTH_P
X21QTH_T
X21TPM_T
X22XDD_T
SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS. Nguyễn Thị Thành Lê
Địa điểm: Phòng 501 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Nguyễn Thị Thành Lê
Địa điểm: Phòng 501 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017
55 STA271 Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế X21DNG3 X21KTH_T
X21QTH_T
X21QTH_C
X21QTH_P
SÁNG CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 07h00-11h00
ThS. Nguyễn Thị Tiến
Địa điểm: Phòng 603 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
CHIỀU CHỦ NHẬT
Ngày 29/10/2017
Thời gian: 13h00-17h00
ThS. Nguyễn Thị Tiến
Địa điểm: Phòng 603 - 334/4 Nguyễn Văn Linh
18/11/2017

 

Thông báo học viên khác

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2018 Đại học Duy Tân