Tin tức & Sự kiện

Kế hoạch học tập

Lịch thi kết thúc học phần khóa X19DNG2 đợt học 07 năm 2014-2015
03/02/2015 13:32:30

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ TC

KHÓA

LỚP

ĐTH

THỜI GIAN THI

NGÀY THI

LẦN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

GHI CHÚ

1

Nguyên Lý Kế Toán 2

3

X19DNG2

X19QTH

P

15h30

14/03/2015

1

396 Điện Biên Phủ

 

2

Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

3

X19DNG2

X19KTH

C

13h30

14/03/2015

1

 

3

Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

3

X19DNG2

X19KTH

T

13h30

14/03/2015

1

 

4

Kế Toán Tài Chính Nâng Cao

3

X19DNG2

X19KTH

C

15h30

14/03/2015

1

 

5

Kế Toán Tài Chính Nâng Cao

3

X19DNG2

X19KTH

T

15h30

14/03/2015

1

 

6

Kiểm Toán Căn Bản

3

X19DNG2

X19KTH

T

17h30

14/03/2015

1

 

7

Nghệ Thuật Đàm Phán

2

X19DNG2

X19QTH

T

15h30

14/03/2015

1

 

8

Công Nghệ Phần Mềm

3

X19DNG2

X19TPM

C

13h30

14/03/2015

1

 

9

Công Nghệ Phần Mềm

3

X19DNG2

X19TPM

T

13h30

14/03/2015

1

 

10

Hệ Phân Tán (J2EE, .NET)

3

X19DNG2

X19TPM

C

15h30

14/03/2015

1

 

11

Đồ Án Chuyên Ngành

1

X19DNG2

X19TPM

C

17h30

14/03/2015

1

 

12

Thiết Kế & Tích Hợp Giao Diện

3

X19DNG2

X19TPM

C

07h30

15/03/2015

1

 

13

Anh Ngữ Trung Cấp 1

2

X19DNG2

X19QTH

P

17h30

14/03/2015

1

 

14

Anh văn thương mại

2

X19DNG2

X19QTH

P

13h30

14/03/2015

1

 

15

Tài Chính Chứng Khoán

3

X19DNG2

X19QTH

C

13h30

14/03/2015

1

 

16

Kỹ Thuật Thương Mại Điện Tử (ASP.NET)

3

X19DNG2

X19TPM

T

15h30

14/03/2015

1

 

17

Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

3

X19DNG2

X19TPM

T

17h30

14/03/2015

1

 

18

Các Mô Hình Ra Quyết Định

3

X19DNG2

X19QTH

T

13h30

14/03/2015

1

 

19

Khởi Sự Doanh Nghiệp

3

X19DNG2

X19QTH

C

15h30

14/03/2015

1

 

20

Quảng Cáo & Chiêu Thị

3

X19DNG2

X19QTH

T

17h30

14/03/2015

1

 

 

Kế hoạch học tập khác

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2019 Đại học Duy Tân