Tin tức & Sự kiện

Kế hoạch học tập

Lịch tập trung ôn tập khóa X20DNG đợt hoc 04
22/08/2015 07:44:03

TÊN MÔN HỌC

KHÓA

LỚP

BUỔI

NGÀY HỌC
TẬP TRUNG

ĐỊA ĐIỂM HỌC

Nguyên Lý Kế Toán 2

X20DNG

X20QTH

CHIỀU

06/09/2015

101 - 396 Điện Biên Phủ

Nguyên Lý Kế Toán 2

X20DNG

X20QTH

TỐI

06/09/2015

101 - 396 Điện Biên Phủ

Kế Toán Quản Trị 2

X20DNG

X20KTH

SÁNG

05/09/2015

102 - 396 Điện Biên Phủ

Kế Toán Quản Trị 2

X20DNG

X20KTH

CHIỀU

05/09/2015

102 - 396 Điện Biên Phủ

Kế Toán Tài Chính 2

X20DNG

X20KTH

CHIỀU

06/09/2015

213 - 209 Phan Thanh

Kế Toán Tài Chính 2

X20DNG

X20KTH

CHIỀU

06/09/2015

213 - 209 Phan Thanh

Kế Toán Tài Chính 2

X20DNG

X20KTH

TỐI

06/09/2015

213 - 209 Phan Thanh

Kế Toán Tài Chính 2

X20DNG

X20KTH

TỐI

06/09/2015

213 - 209 Phan Thanh

Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

X20DNG

X20KTH

CHIỀU

04/09/2015

302 - 396 Điện Biên Phủ

Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

X20DNG

X20KTH

TỐI

04/09/2015

302 - 396 Điện Biên Phủ

Vẽ Kỹ Thuật & CAD

X20DNG

X20XDD

CHIỀU

06/09/2015

103 - 396 Điện Biên Phủ

Vẽ Kỹ Thuật & CAD

X20DNG

X20XDD

TỐI

06/09/2015

103 - 396 Điện Biên Phủ

Anh Ngữ Sơ Cấp 2

X20DNG

X20QTH

TỐI

12/09/2015

 101 - 396 Điện Biên Phủ

Anh Ngữ Sơ Cấp 2

X20DNG

X20TPM

TỐI

12/09/2015

 101 - 396 Điện Biên Phủ

Anh Ngữ Sơ Cấp 2

X20DNG

X20TPM

SÁNG

13/09/2015

 101 - 396 Điện Biên Phủ

Anh Ngữ Sơ Cấp 2

X20DNG

X20QTH

SÁNG

13/09/2015

 101 - 396 Điện Biên Phủ

Tài Chính Nhà Nước (Việt Nam)

X20DNG

X20QNH

CHIỀU

06/09/2015

202 - 396 Điện Biên Phủ

Tài Chính Nhà Nước (Việt Nam)

X20DNG

X20QNH

TỐI

06/09/2015

202 - 396 Điện Biên Phủ

Tài Chính Quốc Tế

X20DNG

X20QNH

CHIỀU

04/09/2015

402 - 396 Điện Biên Phủ

Tài Chính Quốc Tế

X20DNG

X20QNH

TỐI

04/09/2015

103 - 396 Điện Biên Phủ

Thương Mại Quốc Tế

X20DNG

X20QTH

CHIỀU

06/09/2015

203 - 396 Điện Biên Phủ

Thương Mại Quốc Tế

X20DNG

X20QTH

TỐI

06/09/2015

203 - 396 Điện Biên Phủ

Kỹ Thuật TM Điện Tử (ASP.NET)

X20DNG

X20TPM

CHIỀU

06/09/2015

 301 - 396 Điện Biên Phủ

Kỹ Thuật TM Điện Tử (ASP.NET)

X20DNG

X20TPM

CHIỀU

06/09/2015

 301 - 396 Điện Biên Phủ

Kỹ Thuật TM Điện Tử (ASP.NET)

X20DNG

X20TPM

CHIỀU

06/09/2015

 301 - 396 Điện Biên Phủ

Kỹ Thuật TM Điện Tử (ASP.NET)

X20DNG

X20TPM

TỐI

06/09/2015

 301 - 396 Điện Biên Phủ

Kỹ Thuật TM Điện Tử (ASP.NET)

X20DNG

X20TPM

TỐI

06/09/2015

 301 - 396 Điện Biên Phủ

Kỹ Thuật TM Điện Tử (ASP.NET)

X20DNG

X20TPM

TỐI

06/09/2015

 301 - 396 Điện Biên Phủ

Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

X20DNG

X20TPM

SÁNG

12/09/2015

 103 - 396 Điện Biên Phủ

Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

X20DNG

X20TPM

SÁNG

12/09/2015

 103 - 396 Điện Biên Phủ

Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

X20DNG

X20TPM

SÁNG

12/09/2015

 103 - 396 Điện Biên Phủ

Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

X20DNG

X20TPM

CHIỀU

12/09/2015

 103 - 396 Điện Biên Phủ

Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

X20DNG

X20TPM

CHIỀU

12/09/2015

 103 - 396 Điện Biên Phủ

Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

X20DNG

X20TPM

CHIỀU

12/09/2015

 103 - 396 Điện Biên Phủ

Tiếp Thị Căn Bản

X20DNG

X20KTH

SÁNG

05/09/2015

304 - K7/25 Quang Trung

Tiếp Thị Căn Bản

X20DNG

X20QNH

SÁNG

05/09/2015

304 - K7/25 Quang Trung

Tiếp Thị Căn Bản

X20DNG

X20QTH

SÁNG

05/09/2015

304 - K7/25 Quang Trung

Tiếp Thị Căn Bản

X20DNG

X20QTH

SÁNG

05/09/2015

304 - K7/25 Quang Trung

Tiếp Thị Căn Bản

X20DNG

X20QTH

SÁNG

05/09/2015

304 - K7/25 Quang Trung

Tiếp Thị Căn Bản

X20DNG

X20QTH

CHIỀU

05/09/2015

302 - K7/25 Quang Trung

Tiếp Thị Căn Bản

X20DNG

X20QTH

CHIỀU

05/09/2015

302 - K7/25 Quang Trung

Tiếp Thị Căn Bản

X20DNG

X20QTH

CHIỀU

05/09/2015

302 - K7/25 Quang Trung

Tiếp Thị Căn Bản

X20DNG

X20QNH

CHIỀU

05/09/2015

302 - K7/25 Quang Trung

Tiếp Thị Căn Bản

X20DNG

X20KTH

CHIỀU

05/09/2015

302 - K7/25 Quang Trung

Những NLCB của CN Marx - Lenin2

X20DNG

X20TPM

SÁNG

06/09/2015

514 - 209 Phan Thanh

Những NLCB của CN Marx - Lenin2

X20DNG

X20QTH

SÁNG

06/09/2015

514 - 209 Phan Thanh

Những NLCB của CN Marx - Lenin2

X20DNG

X20QTH

SÁNG

06/09/2015

514 - 209 Phan Thanh

Vật Lý Đại Cương 2

X20DNG

X20TPM

SÁNG

05/09/2015

303 - 396 Điện Biên Phủ

Vật Lý Đại Cương 2

X20DNG

X20TPM

SÁNG

05/09/2015

303 - 396 Điện Biên Phủ

Vật Lý Đại Cương 2

X20DNG

X20TPM

SÁNG

05/09/2015

303 - 396 Điện Biên Phủ

Vật Lý Đại Cương 2

X20DNG

X20XDD

SÁNG

05/09/2015

303 - 396 Điện Biên Phủ

Vật Lý Đại Cương 2

X20DNG

X20XDD

CHIỀU

05/09/2015

303 - 396 Điện Biên Phủ

Vật Lý Đại Cương 2

X20DNG

X20TPM

CHIỀU

05/09/2015

303 - 396 Điện Biên Phủ

Vật Lý Đại Cương 2

X20DNG

X20TPM

CHIỀU

05/09/2015

303 - 396 Điện Biên Phủ

Vật Lý Đại Cương 2

X20DNG

X20TPM

CHIỀU

05/09/2015

303 - 396 Điện Biên Phủ

 

Kế hoạch học tập khác

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2019 Đại học Duy Tân