Ths. Nguyễn Thị Thu Trang

Môn học : Anh Văn Sơ Cấp 1

Mã môn học : ENG-101

Số tín chỉ : 02

Thời lượng video : 05 giờ 00 phút

Giảng viên : ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Giới thiệu môn học:

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về các từ vựng thông dụng, mẫu câu some/any, cấu trúc there is/are, how much/many, cách sử dụng các thì hiện tại đơn, quá khứ đơn. Giúp sinh viên có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hằng ngày: cách hỏi và trả lời về ngày, giờ, cách gọi món ăn, đi xem phim... Đặc biệt phát triển 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết.

Danh sách bài học