Tin tức & Sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - Luật Kinh tế

Khung chương trình - Liên thông và Văn bằng 2
NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2
Năm 1

COM102 - Viết (tiếng Việt) (2 tín chỉ)

ENG201 - Anh Ngữ Trung Cấp 1 (2 tín chỉ)

CS201 - Tin Học Ứng Dụng (3 tín chỉ)

LAW230 - Luật Hành Chính (3 tín chỉ)

PHI100 - Phương Pháp Luận (gồm Nghiên Cứu Khoa Học) (2 tín chỉ)

PHI306 - Logic học (3 tín chỉ)

STA151 - Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê Toán (3 tín chỉ)

PHI162 - Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 2 (Triết Học Mác - Lê Nin 2) (3 tín chỉ)

LAW207 - Luật thương mại 1 (2 tín chỉ)

LAW216 - Xây dựng Văn bản Pháp luật (3 tín chỉ)

LAW283 - Luật lao động (3 tín chỉ)

COM101 - Nói & Trình Bày (tiếng Việt) (2 tín chỉ)

ENG202 - Anh Ngữ Trung Cấp 2 (2 tín chỉ)

ACC201 - Nguyên Lý Kế Toán 1 (3 tín chỉ)

Năm 2

ENG301 - Anh Ngữ Cao Cấp 1 (2 tín chỉ)

HIS361 - Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam) (3 tín chỉ)

DTE201 - Đạo Đức trong Công Việc (2 tín chỉ)

LAW290 - Luật hình sự (3 tín chỉ)

LAW307 - Luật thương mại 2 (2 tín chỉ)

LAW208 - Luật dân sự 1 (2 tín chỉ)

MGT201 - Quản Trị Học (2 tín chỉ)

LAW323 - Luật công pháp Quốc tế (2 tín chỉ)

LAW336 - Pháp luật về Tố tụng (2 tín chỉ)

LAW368 - Luật Đất Đai & Môi Trường (3 tín chỉ)

LAW376 - Luật sửo hữ Trí tuệ (2 tín chỉ)

LAW308 - Luật dân sự 2 (2 tín chỉ)

DTE302 - Kỹ Năng Xin Việc (2 tín chỉ)

IB351 - Thương Mại Quốc Tế (3 tín chỉ)

ENG302 - Anh Ngữ Cao Cấp 2 (2 tín chỉ)

COM384 - Nghệ Thuật Đàm Phán (2 tín chỉ)

Năm 3

BNK405 - Nghiệp vụ Bảo hiểm (2 tín chỉ)

LAW377 - Luật đầu tư (3 tín chỉ)

LAW448 - Thực tập tốt nghiệp(Luật) (2 tín chỉ)

LAW449 - Khóa luận tốt nghiệp(Luật) (4 tín chỉ)

LAW473 - Luật phá sản (2 tín chỉ)

LAW477 - Phát luật bảo vệ người tiêu dùng (2 tín chỉ)

POS361 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2019 Đại học Duy Tân