Tin tức & Sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - Kỹ Sư Xây dựng DD & CN

Khung chương trình - Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp - Đại học
NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2
Năm 1

ENG101 - Anh ngữ sơ cấp 1 (2 tín chỉ)

MTH103 - Toán Cao Cấp A1 (3 tín chỉ)

COM101 - Nói & Trình Bày (tiếng Việt) (2 tín chỉ)

PHY101 - Vật Lý Đại Cương 1 (3 tín chỉ)

PHI100 - Phương Pháp Luận (gồm Nghiên Cứu Khoa Học) (2 tín chỉ)

CS101 - Tin Học Đại Cương (3 tín chỉ)

ENG102 - Anh Ngữ Sơ Cấp 2 (2 tín chỉ)

MTH104 - Toán Cao Cấp A2 (4 tín chỉ)

COM102 - Viết (tiếng Việt) (2 tín chỉ)

PHY102 - Vật Lý Đại Cương 2 (4 tín chỉ)

CS201 - Tin Học Ứng Dụng (3 tín chỉ)

CIE111 - Vẽ Kỹ Thuật & CAD (4 tín chỉ)

Năm 2

ENG201 - Anh Ngữ Trung Cấp 1 (2 tín chỉ)

POS361 - Tư Tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)

PHI161 - Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 1 (Triết Học Mác - Lê Nin 1) (2 tín chỉ)

HYD201 - Thủy Lực (3 tín chỉ)

MEC201 - Cơ Lý Thuyết 1 (2 tín chỉ)

CIE260 - Trắc Địa (3 tín chỉ)

EE341 - Kỹ Thuật Điện Cho Xây Dựng (3 tín chỉ)

LAW201 - Pháp Luật Đại Cương (2 tín chỉ)

ENG202 - Anh Ngữ Trung Cấp 2 (2 tín chỉ)

PHI162 - Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 2 (Triết Học Mác - Lê Nin 2) (3 tín chỉ)

GLY291 - Địa Chất Công Trình (3 tín chỉ)

MEC202 - Cơ Lý Thuyết 2 (2 tín chỉ)

CIE321 - Vật Liệu Xây Dựng (2 tín chỉ)

CIE322 - Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng (1 tín chỉ)

DTE302 - Kỹ Năng Xin Việc (2 tín chỉ)

Năm 3
Năm 4
Năm 5

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2017 Đại học Duy Tân