Tin tức & Sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - Cử nhân Ngoại ngữ (Anh văn)

Khung chương trình - Liên thông từ Cao Đẳng lên Đại Học
NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2
Năm 1

ENG202 - Anh Ngữ Trung Cấp 2 (2 tín chỉ)

ENG204 - Ngữ Pháp Anh Văn Nâng Cao (2 tín chỉ)

EVR103 - Môi trường & Phát triển (1 tín chỉ)

PHI162 - Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 2 (Triết Học Mác - Lê Nin 2) (3 tín chỉ)

PHI100 - Phương Pháp Luận (gồm Nghiên Cứu Khoa Học) (2 tín chỉ)

ENG356 - Đọc 4 (2 tín chỉ)

ENG357 - Viết 4 (2 tín chỉ)

COM102 - Viết (tiếng Việt) (2 tín chỉ)

CHI301 - Trung Ngữ Cao Cấp 1 (2 tín chỉ)

LIT376 - Văn Học Anh (3 tín chỉ)

ENG358 - Nghe 4 (2 tín chỉ)

ENG359 - Nói 4 (2 tín chỉ)

LIN316 - Cú Pháp Học (trong tiếng Anh) (2 tín chỉ)

MTH100 - Toán Cao Cấp C (3 tín chỉ)

ENG422 - Dịch Thuật Văn Chương (2 tín chỉ)

Năm 2

CHI202 - Trung Ngữ Trung Cấp 2 (2 tín chỉ)

DTE302 - Kỹ Năng Xin Việc (2 tín chỉ)

ENG423 - Dịch Thuật Khoa Học (2 tín chỉ)

ENG427 - Thời Sự Trong Nước - Việt-Anh (2 tín chỉ)

ENG373 - Dịch Báo Cáo Kinh Tế - Xã Hội (2 tín chỉ)

CUL376 - Văn Hóa Anh (2 tín chỉ)

LIN422 - Ngữ Nghĩa Học (trong tiếng Anh) (2 tín chỉ)

ENG383 - Anh Văn Lễ Tân (2 tín chỉ)

ENG430 - Dịch Hội Nghị (3 tín chỉ)

ENG428 - Thời Sự Quốc Tế - Anh-Việt (2 tín chỉ)

LIT378 - Văn Học Mỹ (3 tín chỉ)

MGT406 - Khởi Sự Doanh Nghiệp (3 tín chỉ)

ENG499 - Khóa Luận Tốt Nghiệp (6 tín chỉ)

Các khung chương trình cùng ngành

Tổng quan

Thông tin chung

Chương trình đào tạo

© 2019 Đại học Duy Tân